Demokracia është vetëqeverisje

fjala

Demokracia është vetëqeverisja e librave të librit (240 f.)